Πρόγραμμα VISITOR

(εικονικά μουσεία στην εποχή του covid)

Το έργο VISITOR (εικονικά μουσεία στην εποχή του covid) έχει ως στόχο να διευκολύνει τις εικονικές επισκέψεις σε μουσεία για σχολεία και να ενσωματώσει τις δραστηριότητές τους στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών.

Μάθετε πως δουλεύει

Οι στόχοι του VISITOR είναι

  • Η δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης για εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες για την αναζήτηση και την κοινή χρήση εικονικών μουσείων και εκθεμάτων.
  • Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιπτώσεων χρήσης για τα εκθέματα του μουσείου (για παράδειγμα, σχέδια μαθήματος).
  • Η ανάπτυξη ενός παιχνιδιού σε μορφή εφαρμογής που θα φιλοξενεί μουσειακά εκθέματα και εκπαιδευτικές περιπτώσεις χρήσης για αυτά.
  • Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς που θα τους υποστηρίξει στην ενασχόληση με τα ψηφιακά εκθέματα και το παιχνίδι

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός Υποβολής: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095600


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός προγράμματος: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095600