Το πρόγραμμα VISITOR

Το έργο VISITOR (εικονικά μουσεία στην εποχή του Κόσμου) αποσκοπεί στη διευκόλυνση των επισκέψεων σε εικονικά μουσεία για τα σχολεία και στην ενσωμάτωση δραστηριοτήτων εικονικών μουσείων στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών.
Οι στόχοι του VISITOR είναι οι εξής:

  • Η δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης για εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες για την αναζήτηση και την κοινή χρήση εικονικών μουσείων και εκθεμάτων.
  • Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιπτώσεων χρήσης για τα εκθέματα του μουσείου (για παράδειγμα, σχέδια μαθημάτων).
  • Η ανάπτυξη μιας εφαρμογής παιχνιδιών που θα φιλοξενεί μουσειακά εκθέματα και εκπαιδευτικές περιπτώσεις χρήσης για αυτά.
  • Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς που θα τους υποστηρίξει στην ενασχόληση με τα ψηφιακά εκθέματα και την εφαρμογή παιχνιδιών.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός Υποβολής: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095600


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός προγράμματος: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095600