Κέντρο Οικολογίας και Υδρολογίας του ΗΒ

Αριθμός Πεταλούδων. Αρχεία που χρησιμοποιούν οι επιστήμονές μας για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας.


Σχολικό μάθημα

Τύπος Μουσείου

Τύπος έκθεσης

Εύρος ηλικίας μαθητή

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Καλυπτόμενη περίοδος

Χώρα Προέλευσης

Γλώσσα


The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Submission Number: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095600


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός προγράμματος: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095600